EKC Industries (Tianjin) Co. Ltd

Tianjin, 301700, China

Tel: +86 22 59622282

EKC Industries (Tianjin) Co. Ltd
Business Details
Address
  • No.12 Quanhe Road
  • Wuqing Development Area
  • Tianjin, 301700
  • China
Contact
  • Tel: +86 22 59622282
  • Fax: +86 22 59622281