Shanghai Huassheng Group

Chongqing, 402463, China

Tel: +86 2 346 288023

Shanghai Huassheng Grop
Business Details
Address
  • Rongchang
  • Chongqing, 402463
  • China
Contact
  • Tel: +86 2 346 288023
  • Fax: +86 2 346 288022